EYE BLENDER

V100 

Extra short round brush, Kolinsky Sable hair.

V105 

Extra short round brush, Pony hair.

V108 

Extra short round brush, Black Goat synthetic fiber.

V1014 

Extra short round brush, Duotone synthetic fiber.

V1017 

Extra short round brush, White Goat synthetic fiber.

V345

Filbert brush, Pony hair.

V348

Filbert brush, Black Goat synthetic fiber.

V3414

Filbert brush, Duotone synthetic fiber.

V3417

Filbert brush, White Goat synthetic fiber.

V535

Flat angular rounded brush, Pony hair.

V538

Flat angular rounded brush, Black Goat synthetic fiber.

V5314

Flat angular rounded brush, Duotone synthetic fiber.

V5317

Flat angular rounded brush, White Goat synthetic fiber.