EYELINER

V110 

Short round brush, Kolinsky Sable hair.

V112 

Short round brush, Kolinsky Sable hair.

V114

Short round brush, Amber synthetic fiber.

V120

Round brush, Kolinsky Sable hair.

V122

Round brush, Bronze synthetic fiber.

V124

Round brush, Amber synthetic fiber.

V130  

Long round brush, Kolinsky Sable hair.

V132  

Long round brush, Bronze synthetic fiber.

V132C

Long round brush, Bronze synthetic fiber short hair.

V132L

Long round brush, Bronze synthetic fiber long hair.

V132XL

Long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V132XXL

Long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V134

Long round brush, Amber synthetic fiber.

V142

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber.

V142L

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber long hair.

V142XL

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V1488

Extra thin long round brush, Plum synthetic fiber.

V1488L

Extra thin long round brush, Plum synthetic fiber long hair.

V1488XL

Extra thin long round brush, Plum synthetic fiber extra long hair.

V200

Short flat brush, Kolinsky Sable hair.

V202

Short flat brush, Bronze synthetic fiber.

V204

Short flat brush, Amber synthetic fiber.