EYES

V001

Eyebrow and lash comb.

V002

Lash brush.

V004

Small sponge eye-shadow brush.

V005

Sponge eye-shadow brush.

V07

Filbert small powder brush, White Goat hair.

V017

Filbert small powder brush, White Goat synthetic fiber.

V100 

Extra short round brush, Kolinsky Sable hair.

V105 

Extra short round brush, Pony hair.

V108 

Extra short round brush, Black Goat synthetic fiber.

V1014 

Extra short round brush, Duotone synthetic fiber.

V1017 

Extra short round brush, White Goat synthetic fiber.

V110 

Short round brush, Kolinsky Sable hair.

V112 

Short round brush, Kolinsky Sable hair.

V114

Short round brush, Amber synthetic fiber.

V120

Round brush, Kolinsky Sable hair.

V122

Round brush, Bronze synthetic fiber.

V124

Round brush, Amber synthetic fiber.

V130  

Long round brush, Kolinsky Sable hair.

V132  

Long round brush, Bronze synthetic fiber.

V132C

Long round brush, Bronze synthetic fiber short hair.

V132L

Long round brush, Bronze synthetic fiber long hair.

V132XL

Long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V132XXL

Long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V134

Long round brush, Amber synthetic fiber.

V142

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber.

V142L

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber long hair.

V142XL

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V200

Short flat brush, Kolinsky Sable hair.

V202

Short flat brush, Bronze synthetic fiber.

V204

Short flat brush, Amber synthetic fiber.

V300

Extra short filbert brush, Kolinsky Sable hair.

V305

Extra short filbert brush, Pony hair.

V315

Short filbert brush, Pony hair.

V318

Short filbert brush, Black Goat synthetic fiber.

V3114

Short filbert brush, Duotone synthetic fiber.

V3117

Short filbert brush, White Goat synthetic fiber.

V345

Filbert brush, Pony hair.

V348

Filbert brush, Black Goat synthetic fiber.

V3414

Filbert brush, Duotone synthetic fiber.

V3417

Filbert brush, White Goat synthetic fiber.

V500

Flat angular brush, Kolinsky Sable hair.

V502

Flat angular brush, Bronze synthetic fiber.

V503

Flat angular brush, Emerald synthetic fiber.

V504

Flat angular brush, Amber synthetic fiber.

V5088

Flat angular brush, Plum synthetic fiber.

V510

Long flat angular brush, Kolinsky Sable hair.

V512

Long flat angular brush, Bronze synthetic fiber.

V513

Long flat angular brush, Emerald synthetic fiber.

V514

Long flat angular brush, Amber synthetic fiber.

V520

Flat angular rounded brush, Kolinsky Sable hair.

V522

Flat angular rounded brush, Bronze synthetic fiber.

V524

Flat angular rounded brush, Amber synthetic fiber.

V535

Flat angular rounded brush, Pony hair.

V538

Flat angular rounded brush, Black Goat synthetic fiber.

V5314

Flat angular rounded brush, Duotone synthetic fiber.

V5317

Flat angular rounded brush, White Goat synthetic fiber.

V605

Round small powder brush, Pony hair.

V608

Round small powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6014

Round small powder brush, Duotone synthetic fiber.

V6017

Round small powder brush, White Goat synthetic fiber.

VR4

Fan brush, Extra Strong synthetic fiber.