EYESHADOW

V004

Small sponge eye-shadow brush.

V005

Sponge eye-shadow brush.

V07

Filbert small powder brush, White Goat hair.

V015

Small filbert powder brush, Dark Red synthetic fiber.

V017

Filbert small powder brush, White Goat synthetic fiber.

V100 

Extra short round brush, Kolinsky Sable hair.

V105 

Extra short round brush, Pony hair.

V107

Extra short round brush, White Goat hair.

V108 

Extra short round brush, Black Goat synthetic fiber.

V109

Extra short round brush, Blue Squirrel hair.

V109L

Short round brush, Blue Squirrel hair.

V1014 

Extra short round brush, Duotone synthetic fiber.

V1015

Extra short round brush, Dark Red synthetic fiber.

V1017 

Extra short round brush, White Goat synthetic fiber.

V300

Extra short filbert brush, Kolinsky Sable hair.

V305

Extra short filbert brush, Pony hair.

V315

Short filbert brush, Pony hair.

V318

Short filbert brush, Black Goat synthetic fiber.

V3114

Short filbert brush, Duotone synthetic fiber.

V3117

Short filbert brush, White Goat synthetic fiber.

V345

Filbert brush, Pony hair.

V346

Short filbert brush, Black Goat hair.

V347

Short filbert brush, White Goat hair.

V348

Filbert brush, Black Goat synthetic fiber.

V3414

Filbert brush, Duotone synthetic fiber.

V3417

Filbert brush, White Goat synthetic fiber.

V535

Flat angular rounded brush, Pony hair.

V536

Flat angular rounded brush, Black Goat hair.

V537

Flat angular rounded brush, White Goat hair.

V538

Flat angular rounded brush, Black Goat synthetic fiber.

V5314

Flat angular rounded brush, Duotone synthetic fiber.

V5315

Flat angular rounded brush, Dark Red synthetic fiber.

V5317

Flat angular rounded brush, White Goat synthetic fiber.

V605

Round small powder brush, Pony hair.

V606

Round small powder brush, Black Goat hair.

V607

Round small powder brush, White Goat hair.

V608

Round small powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6014

Round small powder brush, Duotone synthetic fiber.

V6017

Round small powder brush, White Goat synthetic fiber.

VN01

Filbert small powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN02

Small filbert powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN03

Small round powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN04

Extra short round brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN08

Small round powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.