Long angular powder brush

V677

Long angular powder brush, white goat hair.

# 20 25
(mm) 33.0 38.0
(mm) 18.0 23.0

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V678

Long angular powder brush, Black Goat synthetic fiber.

# 20 25
(mm) 33.0 38.0
(mm) 18.0 23.0

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V6714

Long angular powder brush, Duotone synthetic fiber.

# 20 25
(mm) 33.0 38.0
(mm) 18.0 23.0

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

V6715

Long angular powder brush, Dark Red synthetic fiber.

# 18
(mm) 35.0
(mm) 20.5

# Size Hair length Ferrule width  Ø Ferrule diameter

Angular powder brush

VR3

Angular powder brush, shaded black goat hair.

# 20
(mm) 26,0
(mm) 20,5

# Size Hair length Ferrule width Ø Ferrule diameter