MICROPAINTING

V100 

Extra short round brush, Kolinsky Sable hair.

V105 

Extra short round brush, Pony hair.

V108 

Extra short round brush, Black Goat synthetic fiber.

V1014 

Extra short round brush, Duotone synthetic fiber.

V1017 

Extra short round brush, White Goat synthetic fiber.

V110 

Short round brush, Kolinsky Sable hair.

V112 

Short round brush, Kolinsky Sable hair.

V114

Short round brush, Amber synthetic fiber.

V120

Round brush, Kolinsky Sable hair.

V122

Round brush, Bronze synthetic fiber.

V124

Round brush, Amber synthetic fiber.

V130  

Long round brush, Kolinsky Sable hair.

V132  

Long round brush, Bronze synthetic fiber.

V132C

Long round brush, Bronze synthetic fiber short hair.

V132L

Long round brush, Bronze synthetic fiber long hair.

V132XL

Long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V132XXL

Long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V134

Long round brush, Amber synthetic fiber.

V142

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber.

V142L

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber long hair.

V142XL

Extra thin long round brush, Bronze synthetic fiber extra long hair.

V1488

Extra thin long round brush, Plum synthetic fiber.

V1488L

Extra thin long round brush, Plum synthetic fiber long hair.

V1488XL

Extra thin long round brush, Plum synthetic fiber extra long hair.

V210

Flat brush, Kolinsky Sable hair.

V212

Flat brush, Bronze synthetic fiber.

V213

Flat brush, Emerald synthetic fiber.

V214

Flat brush, Amber synthetic fiber.

V2188

Flat brush, Plum synthetic fiber.

V400

Cat’s tongue brush, Kolinsky Sable hair.

V402

Cat’s tongue brush, Bronze synthetic fiber.

V404

Cat’s tongue brush, Amber synthetic fiber.

V4088

Cat’s tongue brush, Plum synthetic fiber.

V500

Flat angular brush, Kolinsky Sable hair.

V502

Flat angular brush, Bronze synthetic fiber.

V503

Flat angular brush, Emerald synthetic fiber.

V504

Flat angular brush, Amber synthetic fiber.

V5088

Flat angular brush, Plum synthetic fiber.

V510

Long flat angular brush, Kolinsky Sable hair.

V512

Long flat angular brush, Bronze synthetic fiber.

V513

Long flat angular brush, Emerald synthetic fiber.

V514

Long flat angular brush, Amber synthetic fiber.

V520

Flat angular rounded brush, Kolinsky Sable hair.

V522

Flat angular rounded brush, Bronze synthetic fiber.

V524

Flat angular rounded brush, Amber synthetic fiber.

V542

Flat angular curved brush, Bronze synthetic fiber.

V1000

Body tip round brush, Kazan Squirrel hair.