POWDERS

V345

Filbert brush, pony hair.

V346

Short filbert brush, Black Goat hair.

V347

Short filbert brush, White Goat hair.

V348

Filbert brush, Black Goat synthetic fiber.

V3414

Filbert brush, Duotone synthetic fiber.

V3417

Filbert brush, White Goat synthetic fiber.

V605

Round small powder brush, Pony hair.

V606

Round small powder brush, Black Goat hair.

V607

Round small powder brush, White Goat hair.

V608

Round small powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6014

Round small powder brush, Duotone synthetic fiber.

V6017

Round small powder brush, White Goat synthetic fiber.

V615

Powder brush, Pony hair.

V616

Powder brush, Black Goat hair.

V617

Powder brush, White Goat hair.

V618

Powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6114

Powder brush, Duotone synthetic fiber.

V625

Flat powder brush, Pony hair.

V626

Flat powder brush, Black Goat hair.

V627

Flat powder brush, White Goat hair.

V628

Flat powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6211

Flat powder brush, Black & White synthetic fiber.

V6214

Flat powder brush, Duotone synthetic fiber.

V635

Angular powder brush, Pony hair.

V636

Angular powder brush, Black Goat hair.

V637

Angular powder brush, White Goat hair.

V638

Angular powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6314

Angular powder brush, Duotone synthetic fiber.

V6315

Angular powder brush, Dark Red synthetic fiber.

V667

Round powder brush, White Goat hair.

V668

Round powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6614

Round powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V677

Long angular powder brush, White Goat hair.

V678

Long angular powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6714

Long angular powder brush, Duotone synthetic fiber.

V6715

Long angular powder brush, Dark Red synthetic fiber.

V687

Deerfoot powder brush, White Goat hair.

V688

Deerfoot powder brush, Black Goat synthetic fiber.

V6813

Deerfoot powder brush, TriTone synthetic fiber.

V6814

Deerfoot powder brush, Duotone synthetic fiber.

V6915

Big powder brush, Dark Red synthetic fiber.

VN01

Filbert small powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN02

Small filbert powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN03

Small round powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VN07

Powder fan brush, synthetic Dark Red.

VN08

Small round powder brush, mix of natural and synthetic White Goat.

VR1

Small powder brush, Shaded Black Goat hair.

VR2

Powder brush, Shaded Black Goat hair.

VR3

Angular powder brush, Shaded Black Goat hair.