MICROPINTURA

V110 

Pincel redondo corto, pelo marta Kolinsky.

V112 

Pincel redondo corto, fibra Bronce.

V114

Pincel redondo corto, fibra Ámbar.

V120

Pincel redondo, pelo marta Kolinsky.

V122

Pincel redondo, fibra Bronce.

V124

Pincel redondo, fibra Ámbar.

V130  

Pincel redondo largo, pelo marta Kolinsky.

V132  

Pincel redondo largo, fibra Bronce.

V132C   

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo corto.

V132L  

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo largo.

V132XL  

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo extra largo.

V132XXL

Pincel redondo largo, fibra Bronce pelo extra largo.

V134

Pincel redondo largo, fibra Ámbar.

V142

Pincel redondo largo extra fino, fibra Bronce.

V142L

Pincel redondo largo extra fino, fibra Bronce pelo largo.

V142XL

Pincel redondo largo extra fino, fibra Bronce pelo extra largo.

V1488

Pincel redondo largo extra fino, fibra Ciruela.

V1488L

Pincel redondo largo extra fino, fibra Ciruela pelo largo.

V1488XL

Pincel redondo largo extra fino, fibra Ciruela pelo extra largo.

V210

Pincel plano, pelo marta Kolinsky.

V212

Pincel plano, fibra Bronce.

V213

Pincel plano, fibra Esmeralda.

V214

Pincel plano, fibra Ámbar.

V2188

Pincel plano, fibra Ciruela.

V400

Pincel lengua de gato puntiagudo, pelo marta Kolinsky.

V402

Pincel lengua de gato puntiagudo, fibra Bronce.

V404

Pincel lengua de gato puntiagudo, fibra Ámbar.

V4088

Pincel lengua de gato puntiagudo, fibra Ciruela.

V500

Pincel plano angular en marta Kolinsky.

V502

Pincel plano angular en fibra Bronce.

V503

Pincel plano angular en fibra Esmeralda.

V504

Pincel plano angular en fibra Ámbar.

V5088

Pincel plano angular en fibra Ciruela.

V510

Pincel plano angolar largo en marta Kolinsky.

V512

Pincel plano angolar largo en fibra Bronce.

V513

Pincel plano angolar largo en fibra Esmeralda.

V514

Pincel plano angolar largo en fibra Ámbar.

V520

Pincel plano angular redondeado en marta Kolinsky.

V522

Pincel plano angular redondeado en fibra Bronce.

V524

Pincel plano angular redondeado en fibra Ámbar.

V542

Pincel plano angular curvo, fibra Bronce.

V1000

Pincel redondo cuerpo punta, pelo ardilla Kazan.